by Carl Wieland
Přeložil Pavel Kábrt (Kreacionismus.cz)

iStockphoto.com/cinoby

Manetho byl egyptský historik a kněz žijící přibližně 270 let před Kristem.1 Jeho chronologie egyptských králů, která se od Bible liší až o několik století, svedla některé evangelické archeology z cesty. Nejde jen o nějakou drobnost, ale o věc, která byla použita k diskreditaci Bible. Nyní si ale i někteří sekulární historikové začínají uvědomovat, že Manethova chronologie potřebuje drastickou revizi směrem dolů z důvodů, které sám Manetho nemohl vědět; někteří z králů, o kterých si myslel, že vládli po sobě, ve skutečnosti vládli současně.2

A ještě navíc je důležité, že i některé přímé texty od Manetha potvrzují Genesis. Ve své historii Egypta „píše, že ´po Potopě´ Ham, Noemův syn, počal ´Aegypta neboli Mestraima´, který byl prvním, kdo se usadil na území, které je dnes známo jako Egypt, a to v době, kdy se kmeny začaly rozcházet.“3

Bible říká, že Ham počal Mizraima. Dnešní Egypt (což byla jedna z prvních civilizací vzniklých po Potopě) je znám v hebrejštině jako Mizraim nebo mitsrayim4 (מצרים). Manetho napsal, že k rozptýlení kmenů došlo pět let poté, co se narodil Noemův potomek Peleg.5 To je v souladu se záznamem v knize Genesis 10:25, kde je řečeno o Pelegovi, že „za jeho dnů byla země6 rozdělena.“

A dále, egyptolog Patrick Clarke říká, že od nejranějších časů staří Egypťané „sami sebe a svoji zem nazývali km.t (obojí se vyslovuje chraptivým hrdelním Kham – tedy Cham nebo Ham).“7,8

Je tedy dostatečně jasné, že nejen Manetho, ale i starověcí Egypťané všeobecně velmi dobře věděli to, co se tak mnoho moderních teologů a seminaristů snaží popřít – že Genesis je historií.

Odkazy a poznámky

  1. ‘Manetho’s History of Egypt’ in Manetho, with an English Translation by W.G. Waddell, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1964, p. xi, cited in ref. 3. Zpět.
  2. V nedávné době začala CMI publikovat ve svém časopise Journal of Creation dosud ještě nedokončenou sérii článků s novou, revidovanou egyptskou chronologií. Zpět.
  3. Ashton, J, Evolution Impossible, Master Books, Green Forest AZ, 2012, p. 115, citing ref. 1, p. 7. Zpět.
  4. Slavný komentář Johna Gilla z 18. století uvádí, „Toto slovo je duální což slouží k vyjádření, že Egypt byl rozdělen na dvě části, dolní a horní.“ Egypt je též znám v současné egyptské arabštině jako Miṣr (مصر), což je zřejmě až důsledek pozdějšího vývoje.‘ Zpět.
  5. Book of Sothis App. IV’, in ref. 1, p. 239, also Ussher, J,The Annals of the World, 1658, sections 1657–1762 am, available creation.com/storeZpět.
  6. Hebrejské eretz (ארץ) může znamenat fyzicky svět, nebo jeho národ(y). Srovnej s anglickým ´land´ (země) = fyzicky znamená půda nebonárod, stejně tak i eretz Israel = národ (zem, půda) Izrael. V jasném kontextu knihy Genesis 11 v několika verších je řečeno, že „země“, která byla rozdělena, je „tou zemí, [která] měla původně jeden jazyk a jednu řeč“. Musí to tedy znamenat rozdělení národů, které následovalo po Bábelu. Pro další informace viz creation.com/peleg2Zpět.
  7. Clarke, P., osobní komunikace, 4. listopadu 2012. Zpět.
  8. Ono na konci zkratky km.t označovalo ženský rod a nevyslovovalo se. Zpět.