Michael J Oard
přeložil Pavel Kábrt (Kreacionismus.cz)

Obrazek 1. Standardní geologický sloupec s dlouhými věky.

Mnoho lidí se staví ustrašeně vůči sebejistým tvrzením o ohromných stářích skal, zkamenělin či jistotám kolem různých minulých událostí, a vůči následujícím upřesňováním těchto všech tvrzení. Celá stavba geologického sloupce s jeho časovými rozměry (Obrázek 1), hojnými daty z hornin, ´zkamenělinami´ a datovacími laboratořemi, se může jevit jako pravdivá. Výsledkem je, že mnozí křesťanští učenci si myslí, že tento sloupec se svými milióny a miliardami let a evolučními tvrzeními je cosi jasně prokázaného. Jenže ono takzvané zpřesňování je jen uplatňování ´syndromu sebepotvrzování´ u uměle vytvořených a věřených domněnek a konceptů už v době osvícenství v 18. století, což zasáhlo způsob analýz faktů u všech věd o Zemi.

Syndrom sebepotvrzování

Syndrom sebepotvrzování je psychologický fenomén pozorovaný u přírodovědeckého výzkumu, kdy dochází k opakovanému utužování daného konceptu či hypotézy pomocí dalších dat.Příklady syndromu sebepotvrzování a uvažování v kruhu

Původní hypotéza se začne pevně zarývat do vědeckého myšlení a je velmi obtížné ji vypudit.

Existují nesčetné příklady sebepotvrzovacího syndromu a myšlení v kruhu. Je jich takové množství, že už jsem si je většinou přestal zaznamenávat. Woodmorappe zdokumentoval mnoho příkladů uvažování v kruhu.Dinosauři vyhynuli před 65 milióny let

Další velký příklad je výrazně proklamovaná víra, že dinosauři vyhynuli před 65 milióny let a byli nahrazeni savci, jak to ukazují změny ve zkamenělinách během času.Jeden evoluční vědec uznal skutečnost myšlení v kruhu, které se používá za účelem zachování hodnoty 65 miliónů let v rámci osvíceneckého paradigmatu evoluce:

„Sami geologové musí nést největší díl zodpovědnosti za to, že rozšířili tvrzení [o tom, že dinosauři vyhynuli během několika dní nebo pár tisíc let], protože oni sami často definovali konec Věku plazů nebo období druhohor [před 65 milióny let] coby přesnou dobu, kdy dinosauři vymřeli. A tudíž jde o uvažování v bludném kruhu, kdy dinosauři vymřeli na konci mesozoika.“Teropodní stopy, podobné stopám ptáků, z mladšího triasu, se stávají stopami ptáků z mladšího eocénu

Obrazek 2. palmy z formace Chuckanut v severozápadním Washingtonu.

Nedávno byly v Argentině objeveny stopy, které vypadají, že je učinili ptáci.Protože však sedimentární vrstvy, ve kterých byly stopy nalezeny, byly datovány do mladšího triasu, tedy doby, kdy se ještě ptáci údajně nevyvinuli, bylo tvrzeno, že stopy byly vytvořeny neznámou skupinou ´ptákům podobných´ teropodních dinosaurů – i přesto, že stopy vypadaly přesně jako stopy ptáků.

V nedávné publikaci se autoři snažili zachránit svůj omyl procesem, který byl popsán výše; nyní tvrdí, že sedimentární horniny patří svým stářím do mladšího eocénu na základě datovací metody U-Pb (uran-olovo) datováním zirkonů ze [sopečného] tufu – je to rozdíl 180 miliónů let!Aby bylo ještě více utuženo datování do mladšího eocénu, byla citována paleomagnetická data ze sedimentárních hornin, což ukazuje, jak lze jiné datovací metody zaměnit jen proto, aby vše zapadlo do očekávání, takže byl opět použit syndrom sebepotvrzení.

Jenže paleomagnetizmus není nezávislou datovací metodou; dá se říct, že došlo ke změně sedimentační rychlosti nebo hiátu (přerušení), čímž lze vertikální šablonu paleomagnetizmu v magmatické či sedimentární hornině vhodně přizpůsobit tak, aby zapadala kamkoli do časoměrné polarity.

2. tvrdit, že ´mladší´organizmus zapadl do otvoru ve ´starším´ sedimentu či sedimentární skále a zkameněl v těchto ´starších´ vrstvách

3. více roztáhnout dobu, po kterou tento organizmus existoval (což se dělá běžně), nebo

4. dát nepříjemné zkamenělině nové jméno, a tak docílit dojem, že to není ten samý organizmus, protože ten by se v dané době neměl vyskytovat.Stopa z eocénu, podobná stopě dinosaura, byla prohlášena za stopu obrovského nelétavého ptáka

Obrazek 3. Moa: stopy odkryté v srpnu 1811 na Novém Zélandu. (Dinornis robustus)

Relativně velké tridaktylní (tříprsté) stopy byly odkryty ve vrstvách raného eocénu ve formaci Chuckanut na severozápadě státu Washington.

V tomto souvrství jsou také nalézány stopy jiných ptáků i savců, což utužuje výklad, že tyto tříprsté stopy byly učiněny ptákem.

Jenže autoři připouštějí, že kdyby ty samé tridaktylní stopy byly nalezeny ve vrstvách druhohor, ochotně by byly považovány za dinosauří stopy:

„Nejsenzačnější zkamenělé otisky jsou četné tridaktylní stopy. V horninách druhohor by stopy těchto rozměrů a tvaru byly zřejmě vykládány tak, že je učinil malý dinosaurus, ale v době třetihor mohl být autorem těchto stop pouze gigantický, na zemi hnízdící pták… .“Stopy velkých nelétavých ptáků jsou ve zkamenělém záznamu zřídkavé, byly nalezeny jen v raném kenozoiku Západní Antarktidy a pleistocénu Nového Zélandu (Obrázek 3).19 které by dosvědčovaly, že tridaktylní stopy jsou od dinosaura. Jenže bez ohledu na to je jasné, že byl uplatněn syndrom sebepotvrzování, že dinosauři žili před 65 milióny let a až po nich nelétaví gigantičtí ptáci.

Z hlediska kreacionistické vědy musela být formace Chuckanut uložena během Potopy,Tak byl opět uplatněn syndrom sebepotvrzování, že se savci téměř výlučně nalézají jen v kenozoiku (třetihorách).

Index zkamenělin z mladšího triasu nad vrstvami z jury byl odvysvětlen

Zkameněliny čtyřnožců z triasu byly objeveny v Picket Wire Canyonlands jihovýchodního Colorada, nad vrstvami jurských eolických sedimentů, což jsou zpevněné, větrem naváté vrstvy.

Pozorované skutečnosti v oblasti hornin, zkamenělin i události z minulosti jsou automaticky zaškatulkovány do uniformitariánského pohledu staré země a evolučního světonázoru, ať už tam pasují nebo ne.

Nezpracovaná původní data mohou být vysvětlena odlišně v rámci biblického světonázoru, a já jsem na mnoha příkladech zjistil, že tento pohled na svět umožňuje interpretaci dat mnohem čestněji a lépe. Z Bible odvozené časové měřítko mladé země není nějakou vedlejší nepodstatnou záležitostí, ale je mnohdy zcela klíčové pro nalezení rozumného vysvětlení a vyřešení záhad minulosti, které tu existují už po 100 až 200 let a stále pro ně není ani nejmenší jiskra možného řešení.Kreační vědci a křesťané si musí být při čtení geologické a paleontologické literatury, obsahující nespočetná vysoká stáří s jejich dalšími potvrzeními, vědomi, že čteme jen výklady materialistických myslitelů osvícenské doby.

Musíme být schopni oddělit pozorovatelná data od jejich výkladů a nenechat se zmást mnohdy působivými argumenty, uvedenými v literatuře.

Poznámky a odkazy

 1. Oard, M.J., Ancient Ice Ages or Gigantic Submarine Landslides?, Creation Research Society Books, Chino Valley, AZ, pp. 9–17, 1997. Návrat k textu.
 2. Watkins, N.D., Geomagnetic polarity events and the problem of “the reinforcement syndrome,” Comments on Earth Sciences and Geophysics 2:36–43, 1971. Návrat k textu.
 3. Woodmorappe, J., Studies in Flood Geology: A Compilation of Research Studies Supporting Creation and the Flood, Institute for Creation Research, Dallas, TX, 1999. Návrat k textu.
 4. Oard, M.J., Dinosaur Challenges and Mysteries: How the Genesis Flood Makes Sense of Dinosaur Evidence Including Tracks, Nests, Eggs, and Scavenged Bones, Creation Book Publishers, Atlanta, GA, pp. 156–162, 2011. Návrat k textu.
 5. Oard, M.J., End-Mesozoic extinction of dinosaurs partly based on circular reasoningJ. Creation 15(2):6–7, 2001; creation.com/dino-extinction. Návrat k textu.
 6. Jepsen, G.L., Riddles of the terrible lizards, American Scientist 52(2):236, 1964. Návrat k textu.
 7. Melchor, R.D., De Valais, S. and Genise, J.F., Bird-like fossil footprints from the Late Triassic, Nature 417:936–938, 2002 | doi:10.1038/nature00818. Návrat k textu.
 8. Oard, M.J., Very old bird tracks claimed to be from an unknown dinosaurJ. Creation 17(2):4–5, 2003. Návrat k textu.
 9. Melchor, R.D., De Valais, S. and Genise, J.F., A Late Eocene date of Late Triassic bird tracks, Nature 495:E1-E2, 2013 | doi:10.1038/nature11931. Návrat k textu.
 10. Lubenow, M.L., Bones of Contention: A Creationist Assessment of Human Fossils, 1st edition, Baker Book House, Grand Rapids, MI, pp. 247–266,1992. Návrat k textu.
 11. Oard, M.J., Ice ages: the mystery solved? Part III: paleomagnetic stratigraphy and data manipulation, Creation Research Society Quarterly21(4):170–181, 1985. Návrat k textu.
 12. Oard, M.J., The geological column is a general Flood order with many exceptions; in: Reed, J.K. and Oard, M.J. (Eds.), The Geological Column: Perspectives within Diluvial Geology, Creation Research Society Books, Chino Valley, AZ, pp. 99–121, 2006. Návrat k textu.
 13. Oard, M.J., Is the geological column a global sequence?J. Creation24(1):56–64, 2010; creation.com/geo-sequence. Návrat k textu.
 14. Oard, M.J., The geological column is a general Flood order with many exceptionsJ. Creation 24(2):78–82, 2010. Návrat k textu.
 15. Mustoe, G.E., Tucker, D.S. and Kemplin, K.L., Giant Eocene bird footprints from northwest Washington, USA, Palaeontology 55(6):1293–1305, 2012. Návrat k textu.
 16. Oard, M.J., Defining the Flood/post-Flood boundary in sedimentary rocksJ. Creation 21(1):98–110, 2007; creation.com/fpf-boundary. Návrat k textu.
 17. Mustoe et al., ref. 15, p. 1294. Návrat k textu.
 18. Mustoe et al., ref. 15, p. 1297. Návrat k textu.
 19. Oard, Ref. 4, pp. 1–174. Návrat k textu.
 20. Walker, T., A biblical geological model; in: Walsh, R.E. (Ed.), The Third International Conference on Creationism, technical symposium sessions, Creation Science Fellowship, Pittsburgh, PA, pp. 581–592, 1994. Návrat k textu.
 21. Oard, M.J., Vertical tectonics and the drainage of Floodwater: a model for the middle and late diluvian period—Part II, Creation Research Society Quarterly 38(2):79–95, 2001. Návrat k textu.
 22. Flynn, J.J., Wyss, A.R., Charrier, R. and Swisher, C.C., An Early Miocene anthropoid skull from the Chilean Andes, Nature 373:603–607, 1995 | doi:10.1038/373603a0. Návrat k textu.
 23. Heckert, A.B., Sload, E.J., Lucas, S.G. and Schumacher, B.A., Triassic fossils found stratigraphically above ‘Jurassic’ eolianites necessitates the revision of lower Mesozoic stratigraphy in Picket Wire Canyonlands, south-central Colorado, Rocky Mountain Geology 47(1):37–53, 2012. Návrat k textu.
 24. Oard, M.J., Frozen in Time: Woolly Mammoths, the Ice Age, and the Biblical Key to Their Secrets, Master Books, Green Forest, AR, 2004. Návrat k textu.