Vážení představitelé Sisyfa,

v reakci na vaše bludné balvany z roku 2017 i z minulých let si vám dovoluji zaslat níže uvedený dopis. Uvažoval jsem i o veřejné inzerci, ale nakonec jsem se rozhodl, že správný křesťanský postup je řešit to nejprve s vámi bez účasti veřejnosti s vírou v případný nepředpojatý dialog.

Bůh požehnal 25 let podnikání firmy PASSERINVEST a 15 let služby křesťanské organizace MARANATHA. Obě jsem zakládal v přelomových obdobích svého života. V roce 1998 Pán Ježíš Kristus od základu změnil můj život. Proto jsou pro mne naprosto úsměvné debaty o tom, jestli je Bůh. Jako osoba jsem živoucím důkazem nejenom Boží existence, ale především Boží lásky a Jeho proměňující moci v životě člověka skrze Ducha Svatého. Přesně tak, jak se píše v Bibli. Bez Boží milosti by PASSERINVEST nebyl dnes takový, jak ho zná odborná i laická veřejnost. A bez firmy PASSERINVEST by nebyla MARANATHA. Obě organizace působí v dnešním prostředí střední Evropy bezprecedentním způsobem. Jak podnikatelský PASSERINVEST, tak nezisková MARANATHA, darovali desetimístné částky ke zvelebení měst i veřejných prostranství a k zvěstování evangelia lidem ve více než 50 zemích světa. Rád bych zde vyznal, že bez nesmírné Boží lásky promlouvající k člověku by takováto má odezva byla zcela a naprosto vyloučena.

Jedním z mnoha projektů MARANATHY je evangelium o původ u člověka. Jeho součástí je putovní výstava Genesis-Expo. Špičkový odborník ve svém oboru, Libor Votoček, na základě pozvání z různých míst České a Slovenské republiky sdílí s lidmi vědecké poznatky podporující biblickou zprávu o stvoření. To však občas vyvolává nazlobené reakce části vědeckého světa. Vnímám, že v České republice je představitelem takovéto „samozvané vědecké inkvizice“ 21. století právě váš Sisyfos. Osobujete si právo udělovat takzvané bludné balvany komukoliv, kdo nesdílí vaše přesvědčení. MARANATHA měla již dvakrát „tu čest“ obdržet toto „prestižní“ ocenění, které bylo dokonce mediálně prezentováno. Proto jsem se již po x-té ve svém životě rozhodl, že falši a záměrnému zkreslování faktů je potřeba čelit.

Jsem si vědom, že má stanoviska zde vyjádřená mohou vzbudit nelibost lidí, kteří upřednostňují klam na úkor pravdy. Smutným doprovodným jevem je tato skutečnost: víra v teorii „nic vybuchlo a vytvořilo všechno“ se stala jedinou vnucovanou naukou o našem původu ve školských osnovách. Jako svobodné lidské bytosti máme možnost tomu i věřit. Navíc, díky nemalé části vědeckého světa, zmíněným školským osnovám i zmanipulovaným mainstreamovým médiím můžeme mít ten blažený pocit, že jsme součástí většinové společnosti. Žel, historie nám neomylně prokazuje, že na klíčových křižovatkách dějin většinová společnost téměř bez výjimek přijímala rozhodnutí, u kterých se paradoxně ukázalo, že směřovala právě proti lidem. Naše svoboda nám dává také právo o věcech přemýšlet a nepodrobit se očekávanému a vnucovanému chování v této oblasti. Popravdě řečeno, jsem Pánu Bohu nesmírně vděčný za poznatky moderní vědy. Protože její poctivá část zcela jednoznačně prokázala, že pravděpodobnost vzniku života podle teorie evoluce se rovná nule. Na to stačí poznatky z genetiky. Každý, kdo chce, si to dnes může ověřit. Jak je tedy možné, že se tolik vědců této teorie stále drží? Odpověď není složitá. Lidská pýcha totiž nedovoluje, aby takoví „vědci“ připustili možnost vlastního omylu. Co by jim pak zbylo? No, museli by přiznat, že mají menší znalosti než Bůh a to by jejich ego už nejspíše neuneslo.

Bible nám mnoha způsoby na různých místech poskytuje neocenitelné rady:

Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.“ (Římanům 1:20)

„Avšak dobytka se zeptej, poučí tě, nebeského ptactva, ono ti to poví, poučí tě i křoviska země, mořské ryby vyprávět ti budou. Kdo z nich všech by nevěděl, že ruka Hospodinova to učinila a že v jeho ruce je život všeho, co žije, duch každého lidského tvora.“ (Jób 12:7-10)

Je smutné, když fauna či flora může mít více moudrosti než taková věda, která poctivě nepřemýšlí. Morální dopady evoluce jsou vážné a zřejmé. Jestliže silnější přežívají na úkor slabších, pak to má dalekosáhlé dopady. Fašizmus a komunizmus jsou pouze dílčími odpověďmi na toto „vědecké“ poznání. Žádní zastánci lidských práv a ochránci životního prostředí by logicky neměli být zapřisáhlými evolucionisty, neboť by tím ihned popírali to, co sami propagují.

Mám však pro vás i polehčující okolnost. Evoluce není největším zlem dnešní společnosti. Proč? Protože je pouhým důsledkem falešného náboženství. Například islámský stát představuje čistokrevné zlo na první pohled a pro všechny slušné lidi tudíž nepředstavuje nebezpečí, že by mohli být svedeni touto zrůdnou ideologií. Jako člověku původně z římsko-katolické rodiny se mi však už vůbec neříká snadno, že dlouhodobě mnohem větší zlo představuje instituce římského papežství. Ta totiž historicky vykreslila karikaturu Pána Boha s ďábelskými vlastnostmi. Odpustky a kšeftování se spasením, očistec, modlitby k mrtvým lidem, křížové výpravy, inkvizice a pronásledování opravdových křesťanů, učení o věčně hořícím pekle a mnohé další absurdní a nebiblické doktríny způsobily, že mnoho lidí odmítlo takovouto karikaturu Pána Boha, kterou celá staletí představovala a nabízela římská církev. Proto se ukázal únik do světa skepticizmu a bezvěrectví od tohoto „zpohanštělého křesťanství“ vítaným pro mnohé, komu nebyl představen opravdový Boží charakter, jak je představen v Bibli. Francouzská revoluce, ateizmus, darwinizmus, komunizmus, fašizmus a v posledních dekádách například i expandující sexuální nevázanost se staly jedněmi z hlavních důsledků tohoto „vítaného“ úniku. Proto ani nemůže překvapit vyjádření posledních tří papežů, kteří prohlásili, že křesťanství a evoluce si vzájemně neprotiřečí. Inu, v jediný okamžik mohu odbočit vpravo i vlevo, říká podobná schizofrenní logika.

Proč římské papežství usiluje „ubytovat“ ve své dogmatice i teorii evoluce? Opět snadná odpověď pro všechny, kdo důvěřují Bibli. Boží slovo jednoznačně prorokuje, od koho v příštích staletích přicházející papežství získá svou moc k vládnutí:

„..A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc.“ (Zjevení Janovo 13:2)

Bible také identifikuje onoho draka:

„A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan…“ (Zjevení Janovo 12:9)

Jestliže Vatikán obdržel svůj trůn od nepřítele Boha a člověka, pak se jen těžko můžeme divit tomu, že římské papežství podporuje teorii evoluce, neboť obě dogmatiky slouží stejnému „pánovi“. Zde jednoznačně existuje myšlenkové souznění vašeho spolku a římského papežství. Ďáblovi je totiž srdečně jedno, kterou z falešných cest nás odvede od cesty k věčnému životu. On zuří vždy, když věříme tomu, co je zapsáno v Bibli.  A pro úplnost: ďábel není náš kamarád!

„Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako `lev řvoucí´ a hledá, koho by pohltil.“ (1. list Petrův 5:8)

Máme ještě další „dobrou“ možnost, kterou si ďábel přeje ze všeho nejvíce: abychom podlehli představě, že neexistuje. Když bychom tomu totiž uvěřili, pak jsme zcela nepřipraveni na osudovou konfrontaci s touto zákeřnou a vrcholně intrikující bytostí, která se nám snaží namluvit i to, že za všechno zlo na této zemi je odpovědný Bůh. Chvála Bohu, Pán Ježíš Kristus nás nenechává v nevědomosti ani v této oblasti.

„… ďábel byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.“ (Jan 8:44)

Navíc ďáblovy lži a útoky nabývají v naší době zvláště na intenzitě, neboť od ukřižování Pána Ježíše Krista ví, že je poraženým nepřítelem a jeho čas se krátí.

„Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.“ (Zjevení Janovo 12:12)

Láskyplný Bůh nenávidí hřích, ale miluje hříšníka. Přeje si, aby z hlediska věčnosti zbytečně nezahynul žádný člověk.

„Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.“ (2. list Petrův 3:9)

Rád bych zdůraznil, že i přes svou kritiku evolučního a papežského systému mám mezi zastánci těchto systémů mnoho skvělých přátel, kterých si vážím. Bůh miluje každého člověka a touží i po naší opětované lásce, která vyvěrá z poznání Božího charakteru.

Nakonec to nebude nikdo z lidí, ale pouze a výhradně Bůh, kdo bude každého soudit. Bůh není Spasitelem institucí, ale jednotlivců. Nebude soudit spolek Sisyfos, ale každého z nás jako jednotlivce. A protože na Božím soudu může každý z nás uspět pouze a výhradně v zásluhách Pána Ježíše Krista, pravé náboženství nás vede k vědomí, že nebudu spasen pro to, co jsem udělal já, ale pro to, co pro mne v Ježíši Kristu udělal Bůh. Nebudu spasen pro to, jaký jsem, ale pro to, jaký je Bůh. Každé falešné náboženství totiž vede k tomu, že si vlastními skutky mohu zasloužit spasení. Skutečná nabídka spasení je však jiná:

„Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“ (Efezským 2:8-9)

Člověk, který opravdově ve svém životě následuje Pána Boha, nedělá dobré skutky, aby jejich pomocí získal spasení, nýbrž koná je z lásky k Bohu, který mu v Kristu spasení vydobyl. A v tom je zásadní rozdíl jako mezi pokorou a pýchou.

Laskavé pozvání k následování Pána Ježíše Krista platí pro mne i pro každého z vás. Z vlastní životní zkušenosti vím, že k tomu je zapotřebí sebereflexe, jejímž ovocem je pokání, jehož ovocem je víra, jejímž ovocem je přijetí Božího odpuštění, jehož ovocem je obrácení, jehož ovocem je změněný život v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Bůh vám žehnej!

Radim Passer

Dokument o odklonu církve od Boží požadavků
(Video ZJEVENÍ – Nevěsta, šelma a Babylon)

Představení Maranatha z.s.
(video k 15. výročí založení)

Představení hlavního projektu společnosti PASSERINVEST GROUP a.s.
(Video BB centrum)