(neboli materialisté věří na kouzla)

Don Batten
Přeložil Václav Dostál, editoval Pavel Kábrt (Kreacionismus.cz)
Publikováno: 21. dubna 2016 (GMT+10)

Ateisté se často vytahují, jak jsou inteligentní, logičtí, vědečtí, racionální atd. Dokonce navrhovali nazývat se ‘lumeny’! Agresivní ‘noví ateisté’, jako jsou Richard Dawkins, Sam Harris a spol. rádi zobrazují ty, kdo věří v nadpřirozeného Tvůrce, jako iracionální, nevědecké, neinteligentní či dokonce ignoranty ‘potřebující pomoc’ (Dawkins). Zábavní průmysl často zesiluje toto vnímání a portrétování ‘náboženských’ lidí (zvláště křesťany a náboženské vůdce především) jako směšné zaostalce (málokdy třeba jako univerzitní profesory).

Sama holá skutečnost je však s tímto vnímáním v naprostém rozporu. Isaac Newton, největší vědecká mysl všech dob, byl věřící křesťan, stejně jako byli jiní zakladatelé moderní vědy. Přehledy bez výjimky jasně ukazují, že lidé se silnou důvěrou v autoritu Bible jsou právě ti nejméně pověrčiví, právě v ostrém protikladu k většině tvrdých ateistů.Oni vlastně věří v zázraky bez jakékoliv rozumné příčiny pro ně. Neboli věří na kouzla, čili na výskyt věcí a dějů bez dostatečné příčiny. To, co se běžně nazývá ‘kouzlo’, je ve skutečnosti iluze. Např. králík se běžně neobjeví jen tak z prázdného klobouku; taková věc musí mít nějaké svoje logické fyzikální vysvětlení, dostatečnou příčinu. Iluze potřebuje iluzionistu. Jevy se nedějí bez příčiny, která je způsobuje. Dokonce malé děti rozumí tomuto zákonu kauzality. Magie a kouzla, kde se věci ‘jen tak samy od sebe přiházejí’, jsou námětem pro pohádky — v běžném životě to nepozorujeme.3

Zde je pět příkladů víry materialistů v kouzla (a existuje jich více) čili víry na zázračné události bez dostatečného vysvětlení nebo dostatečné příčiny těchto událostí.

 • Původ vesmíru

Materialisté (ateisté) se kdysi pokoušeli věřit, že vesmír je věčný, aby se tak zbavili otázky, kde se vzal. Například tuto pozici zaujímal proslulý britský ateista Bertrand Russell. To ovšem není obhajitelné. Už třeba sám pokrok ve vědecké znalosti termodynamiky znamená, že prakticky každý byl přinucen uznat, že vesmír měl nějaký začátek – myšlenka velkého třesku to potvrzuje (myšlenky multivesmírů jen posouvají začátek do vzdálenější minulosti, ale tohoto nepříjemného problému se nezbavují).

wikipedia.org
Muž víry a vědy, Sir Isaac Newton.

Velký třesk se pokouší vysvětlit počátek vesmíru. Ale z čeho počátek pocházel a co jej nutilo začít? Nemohl přece začít svůj počátek ze zdroje hmoty či energie, tedy z téhož druhu jako je náš vesmír, protože hmota/energie by byla předmětem týchž fyzikálních zákonů a tudíž by se rozpadla a musela by mít také svůj počátek, a tak pořád hlouběji a hlouběji zpět v čase. [Připomíná to ono známé „a kdo stvořil Boha a kdo stvořil toho, který stvořil Boha atd?“ – pozn. PK]

Takže vesmír musel vzniknout z čeho? Z ničeho! Nic se stalo vším bez jakékoliv příčiny. Kouzlo, zázrak, magie!
“Vesmír vybuchl do něčeho z absolutně ničeho — z nuly, z nicoty. A jak se zvětšoval, stával se více zaplněným látkou, která pocházela z absolutní nicoty. Jak je to možné? Ptá se Allan Guth. Jeho teorie inflace pomáhá vysvětlit všechno.”
Tak takhle to prohlašovala titulní stránka časopisu Discover v dubnu 2002.

Fyzik Lawrence Krauss, jeden z hlasitých ‘nových ateistů’, se pokusil vysvětlit, jak všechno vzešlo z ničeho a dokonce o tom napsal knihu.

Materialisté nemají vůbec žádné vysvětlení pro původ vesmíru kromě ‘stalo se to, což je prokázáno tím, že tu jsme!’

Existují ještě další aspekty velkého třesku, tedy modelu upřednostňovaného ‘hlavním proudem vědců’, aspekty rovněž pořádně zázračné. ‘Standardní model’ má období prudkého rozpínání, zvaného ‘inflace’ (které vymyslel, jak je uvedeno výše, Allan Guth). Neexistuje známá příčina tohoto domnělého rozpínání, není známa příčina jejího zastavení a neexistuje žádný fyzikální mechanismus pro mimořádně prudkou expanzi (o mnoho řádů rychlejší než rychlost světla). Ovšem tyto tři spojené zázraky se stát musely, jinak by velký třesk nefungoval z důvodu ‘problému horizontu’. Takže je třeba ještě více kouzel a zázraků!

“Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi ”(Genesis 1:1). To není ani kouzlo ani zázrak, protože Bůh, který je věčný a všemocný, je dostatečnou příčinouvesmíru. A On může existovat věčně (a tudíž nemá žádný počátek), protože je nehmotné podstaty (Bůh je duch, jak říká Bible na mnoha místech).

 • Původ hvězd

Podle teorie velkého třesku, ‘hlavního želízka v ohni’ pro vysvětlení původu hvězd, musely existovat dvě fáze vzniku hvězd. Fáze 1 obsahuje tvorbu vodíkových/heliových hvězd (které se nazývají hvězdy populace III

iStockphoto
Bible nám říká, že Bůh vytvořil hvězdy čtvrtého dne stvořitelského týdne.

Ovšem existuje nespočetně hvězd —jako je třeba naše Slunce— které nejsou jen vodíkové a heliové, ale obsahují těžší prvky. Zde vstupuje fáze 2. Explodující hvězdy (supernovy) z fáze 1 vyprodukovaly dostatečný tlak ke vzájemnému stlačení vodíku a helia, aby tak vznikly nové hvězdy se všemi těmi těžšími prvky (jež astronomové nazývají ‘kovy’), včetně prvků, z nichž jsme vytvořeni my sami. Tyto hvězdy se nazývají hvězdy populace I a II.

A zde máme zase jiný problém: Když hvězdy explodují s hmotou letící velkou rychlostí všemi směry, jak se vytvoří všechny ty nové prvky? Zde by se měly prvky stlačovat k sobě a ne se rozlétnout pryč do prostoru. Částice, které do sebe narážejí, se zase spíše odrazí než aby postupně srůstaly. Většina hypotéz počítá s mnoha supernovami fáze 1 v těsném sousedství, takže se hodně materiálu srazilo a vytvořilo protohvězdu s dostatečnou gravitací, překonávající tendenci se vzdalovat, čímž měla být přitažena další hmota a tak měla narůst normální hvězda. Ovšem supernovy nejsou běžné události, a ještě navíc, aby se jich vytvořila spousta najednou a v těsné blízkosti. Takže tento scénář vyžaduje obrovské množství velmi nepravděpodobných událostí, aby tak byla vysvětlena existence velkého počtu těžších hvězd.

A tohle je o to zázračnější a kouzelnější – protože se to děje bez kouzelníka.

Bůh udělal Slunce a hvězdy čtvrtého dne tvůrčího týdne. A opět: toto není magie, kouzlo, zázrak či pověra, protože Bůh je schopen dělat takové věci.

 • Původ života

Profesor astrobiologie Paul Davies řekl,
“Jak hloupé atomy napsaly samy od sebe svůj vlastní software … ? Tak to nikdo neví … neexistuje žádný známý fyzikální zákon schopný tvorby informace z ničeho.”

foto z researchintelligentdesign.org
Tvrdohlavý ateista, který změnil svoje názory, Antony Flew.

“Teď se mi to jeví tak, že více jak padesátiletý výzkum DNA poskytuje materiály pro nový a mimořádně silný argument ve prospěch existence projektu v přírodě.”Velmi známý americký ateistický filozof Thomas Nagel řekl,
“Pokud vím, tak chybí dostatečně věrohodný argument, že příběh [kosmické evoluce] má nezanedbatelnou pravděpodobnost, aby byl pravdivý. Existují dvě otázky. Zaprvé, při dané znalosti chemických základů pro biologii a genetiku, jaká je pravděpodobnost, že sebereplikující životní formy mohly vejít do existence spontánně na rané Zemi, jedině činností fyzikálních a chemických zákonů?”
Původ života je pro materialisty jenom začátkem problémů. Další materialistický biolog, Richard Dawkins, strávil svůj život popíráním, že živé věci vykazují nadpřirozený design. Ve své knize, ‘která ho proslavila’, napsal,
“Biologie je studiem složitých věcí, které mají vzhled, jako by byly navrženy účelně.”

… jak donutíte plyny, které se tvoří v rychle expandujícím prvotním vesmíru, aby se začaly spolu spojovat?

Rozmanitost života je obrovský problém. Jak se mikrob změnil na všechny ty živé věci na Zemi, od škvora ke slonovi, od roztoče po mangový les? Po téměř sto let je nám předkládáno, že mutace a přírodní výběr, mechanizmy ‘neodarwinismu’ čili tzv. ‘moderní syntézy’, vysvětlují tuto rozmanitost života. Jenže naše nové znalosti živých organizmů ukazují, že toto vysvětlení je zcela nepoužitelné.

V červnu 2008 se na základě pozvání setkalo 16 velmi významných evolucionistů v Altenbergu v Rakousku. Přijeli proto, že si uvědomili, že mutace a přírodní výběr nevysvětlují rozmanitost života, a shromáždili se proto, aby prodiskutovali tuto krizi evoluční biologie. Jediným společným závěrem bylo, že existuje velký problém, krize evoluční biologie.Thomas Nagel to řekl takto (jde o pokračování výše uvedeného citátu):
“Druhá otázka je o zdrojích variací v evolučních procesech, které byly uvedeny v chod poté, co začal život: jaká existuje pravděpodobnost, že v dostupném geologickém čase poté, co se objevily na zemi první formy života, se jako výsledek fyzikálních nahodilých okolností objevily sekvence života schopných genetických mutací, dostatečných umožnit přírodní výběr k produkci všech těch skutečně existujících současných organizmů?”
17
Pomyslete si třeba na údajný původ lidí z něčeho podobného šimpanzům za šest miliónů evolučních let. Moderní srovnání genomů vykazuje tak obrovské rozdíly (nejméně 20 %), že je tento názor prostě neudržitelný byť za nerealistických předpokladů ve prospěch evoluce.19

Materialisté nemají dostačující vysvětlení (příčinu) rozmanitosti života. Mají pouze deprimující přemíru zázraků, ne jen jeden. Každý základní druh života je zázrak.

Genesis 1 nám říká, že Bůh, všemocný, vševědoucí tvůrce, udělal mnoho druhů života, aby se rozmnožily “podle svého druhu”. Toto je dostatečná příčina, ale dokonce i popis povahy živých věcí, které se rozmnožují shodně se svým druhem; to bylo potvrzeno každou zdokumentovanou reprodukční událostí (včetně miliard lidí), a také fosilním záznamem, kde chybí přechodné druhy,Fíkový strom produkuje fíky, ne jablka. To se jeví jako obvyklé. Podobně fyzika a chemie produkují fyzikální a chemické výsledky. Jenže mysl a morálka nejsou předmětem fyziky nebo chemie. Nicméně zcela jistě tvorové, kteří jsou fyzikální a chemičtí, mají mysl a morálku, ale jak tyto nemateriální věci mohly vzniknout z materiálu? To je vážný problém pro materialismus a ateista Nagel to otevřeně připouští ke krajní mrzutosti jeho ateistických kolegů.myšlenky— tj. o materialismu a o astronomii — jsou pouze náhodné produkty – proč bychom jim měli věřit jako pravdivým? Nevidím žádný důvod pro víru, že jedna náhoda mi může dát pravdivé vysvětlení jiných náhod. Je to stejné jako očekávat, že náhodný tvar kaluže mléka, který vznikl převrhnutím nádoby, poskytne správné vysvětlení, jak tato nádoba s mlékem vznikla a proč byla převržena.”

Původ života je pro materialistu jen začátkem problému.

Ateista nemá dostatečnou příčinu při výkladu existence mysli a morálky. Došlo prostě ke kouzlům a zázrakům!

Proč se zdánlivě inteligentní lidé uchylují k víře v kouzla a zázraky—k nezapříčiněným událostem—a ještě v tolika případech? Tím, že odmítli víru v Boha, sami sebe umístili do iracionálního filozofického těsného koutu. Římanům 1:21 v Bibli říká, že když lidé začnou popírat, že existuje Bůh stvořitel, skončí v ‘jalovém a neplodném přemýšlení’. V tomto článku jsme uvedli mnoho takových situací. Richard Lewontin uznal, že když (Boha odstraníme z celkového obrazu světa), “Vezmeme vědu za takový konec, ve kterém se dostáváme do naprosté absurdnosti v jejích závěrech … ” (ovšem je třeba si uvědomit, že Lewontin zaměňuje ‘vědu’ za materialismus).Genesis 1:27). Jako takoví, jsme schopni přemýšlet o Bohu a ‘poznávat’ ho. To je ten nejpodstatnější důvod naší existence. Izajáš 1:18 zaznamenává Boží řeč lidu Izraele, kteří se od něj odvrátili: „Pojďte, jednejme spolu, praví Pán. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělají jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna.
“Pojďte, jednejme spolu, praví Pán. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělají jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna.”
Snaha žít život tak, jakoby Bůh neexistoval, je nejzazší vzpourou (hříchem) a také neuvěřitelnou hloupostí. Dobrou zprávou je, že Bůh je permanentně odpouštějící každému, kdo uzná svůj omyl a začne jej hledat:
“Dotazujte se na Pána, dokud je možno jej najít, volejte ho, dokud je blízko. Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly; nechť se vrátí k Pánu, on se nad ním slituje; k Bohu našemu, vždyť odpouští mnoho.” (Izaiáš 55:6-7).
Ježíš Kristus přišel do tohoto světa, aby odpuštění udělal možným; viz Good news! [Dobrá zpráva!]

 

Odkazy a poznámky

 1. Batten, D., Superstition vs ChristianityCreation 29(1):6, 2006; creation.com/superstition-vs-christianity. Návrat k textu.
 2. “I hope there is no God!”, Thomas Nagel quote; creation.com/nagel. Návrat k textu.
 3. Toto je ‘černá magie’, kdy je satan dostatečnou příčinou událostí; například faraonovi kouzelníci v Egyptě hodili na zem svoje hole a ty se staly hady. Návrat k textu.
 4. Grossman, L., Death of eternal cosmos: From the cosmic egg to the infinite multiverses every model of the universe has a beginning, New Scientist 213(2847):6–7, January 2012. Abychom to takto mohli říct, musíme předpokládat, že se ty samé zákony uplatňovaly už na počátku a že se druhý zákon uplatňuje na celý vesmír (což je v souladu se všemi pozorovatelnými důkazy). Nejde o nic jiného než o jednotu v přírodě v čase a prostoru, což je základní zákon přírodovědy. Paul Davies řekl, že “zákony [fyziky], které by dovolovaly, aby se vesmír stvořil sám od sebe, by byly ještě víc šokující než nějaký kosmický kouzelník.” Viz, The singularity—a ‘Dark’ beginningNávrat k textu.
 5. Reynolds, D.W., Godless universe untenable: A review of A Universe from Nothing: Why There is Something Rather Than Nothing by Lawrence M. KraussJ. Creation 27(1):30–35, 2013; creation.com/krauss-review. Návrat k textu.
 6. See, Hartnett, J., The singularity—a ‘Dark’ beginning, July 2014; creation.com/dark-beginning. Návrat k textu.
 7. See, Hartnett, J., Have Population III stars finally been discovered?, 2016; creation.com/population-iii-stars. Návrat k textu.
 8. Bernitt, R., Stellar evolution and the problem of the ‘first’ starsJ. Creation 16(1):12-14, April 2002; creation.com/first-stars. Návrat k textu.
 9. Hartnett, J.G., Stars just don’t form naturally—‘Dark matter’ the ‘god of the gaps’ is needed, September 2015; creation.com/stars-dont-form-naturally. Návrat k textu.
 10. Davies, P., Life force, New Scientist 163(2204):27–30, September 1999. Návrat k textu.
 11. Habermas, G., Moje pouť od ateismu k teismu: výjimečné interview s bývalým britským ateistou profesorem Antony Flewem, Philosophia Christi, Winter 2005; illustramedia.com. Návrat k textu.
 12. Známý ateista nyní věří v Boha: Jeden z vůdčích světových ateistů nyní věří v Boha, více či méně na základě vědeckých důkazů, 2004, Associated Press; sciencefindsgod.com. Návrat k textu.
 13. Nagel, T., Mind and Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature Is Almost Certainly False, Oxford University Press, 2012. Návrat k textu.
 14. Batten, D., Origin of life, November 2013; creation.com/origin-of-life. Návrat k textu.
 15. Dawkins, R., The Blind Watchmaker, W.W. Norton & Company, New York, p.1, 1986. Návrat k textu.
 16. See ReMine, W.J., Zoufalé snahy nalézt ´nepolapitelný proces evoluce´, Recenze knihy The Altenberg 16: An Exposé of the Evolution Industry (Altenberg 16: Skandální odhalení evolucionistického byznysu), napsala Suzan MazurováJ. Creation 26(1):24–30, 2012; creation.com/review-altenberg-16-czech. Návrat k textu.
 17. Ref. 13, p. 6. Návrat k textu.
 18. Batten, D., The myth of 1 %, Creation 36(1):35–37, 2014; creation.com/1-percent-myth and Batten, D., Haldane’s dilemma has not been solvedJ. Creation 19(1):20–21, 2005; creation.com/haldane. Návrat k textu.
 19. 1 % rozdíl pořád ještě znamená 30 miliónů párů bází (chemických ‘písmen’) – je to rozdíl, který je pořád ještě velkým problémem pro evoluční scénář náhodných mutací a přírodního výběru operujících po údajných šest miliónů let. Návrat k textu.
 20. Bates, G., That quote!—about the missing transitional fossils; Embarrassed evolutionists try to ‘muddy the waters’; creation.com/pattquote. Návrat k textu.
 21. Batten, D., Living fossils: a powerful argument for creationCreation 33(2):20–23, 2011; creation.com/werner. Návrat k textu.
 22. Nunn, W., Přiznáváme, že evoluce je náboženství a doufáme, že Bůh neexistuje, March 2014; creation.com/nagel-materialism-czech (and articles referenced therein). Návrat k textu.
 23. Lewis, C.S., The Business of Heaven, Fount Paperbacks, U.K., p. 97, 1984. Návrat k textu.
 24. Full quote Amazing admission, creation.com/lewontin. Návrat k textu.