Reakce redakce GENESISERA.CZ na nepravdivý článek zveřejněný na webu České televize – ČT 24 v rubrice SVĚT dne 25. listopadu 2019.

upozornění: Chtěli bychom na začátek naše čtenáře upozornit na jednu velmi důležitou skutečnost! A sice že na vyvrácení lži (obecně zkreslené zprávy) musí být řečeno násobně více, než co řekl ten, kdo lhal (mystifikoval či zkresloval) – tzn. na vysvětlení něčeho, co někdo zamlžil a zatemnil, musí být použito více slov (někdy dokonce mnohem více) a větší množství souvislostí a faktů. Tento článek je proto výrazně delší, než většina ostatních článků na našem webu. Rozhodli jsme tedy uveřejnit naši reakci po částech. 

V následující 7. části se podíváme na omyly související s tzv. kreacionismem, zvláště ve Spojených státech. 

Domnělá historie vesmíru podle evoluční víry.

Autor článku České televize tvrdí, že v USA se dnes vedou bitvy i o to, jaké varianty kreacionismu budou vyučovány a jaké nikoliv. Zde se ale jedná o argument tzv. slaměného panáka. Teorie inteligentního plánu, která se v roce 2005 dostala k soudu v Pennsylvánii, není žádnou variantou kreacionismu, jak mylně usoudil soudní tribunál, nýbrž vpravdě vědeckou teorií, která je v každém ohledu plnohodnotnou alternativou k neo-darwinistické evoluční syntéze. Teorie ID totiž neřeší existenci ani charakter Božského Tvůrce ani žádného jiného inteligentního dizajnéra (např. člověka) a neřeší ani smysl a cíl světa a lidstva, ale zkoumá obecné principy toho, jak nalézat inteligentní příčiny kdekoliv. Otázka inteligentního designu tedy není žádným náboženstvím ani pavědou či pseudovědou, jak mnozí rádi říkají, ale rigorózní vědeckou teorií, která právoplatně patří do kategorie “věda”. Zajímavé je, že o základní teze teorie ID se opírají ve skutečnosti naprosto všichni experimentální vědci prakticky ve všech vědních oborech, mnozí dokonce, aniž to vědí. Nesmí však o tom nikde veřejně mluvit a už vůbec ne dávat tuto skutečnost do protikladu k evolučním tezím, jinak riskují, že přijdou o práci, o přátele, o granty nebo rovnou o celou svou akademickou kariéru! To, že v USA rozhodl Nejvyšší soud, že výuka teorie stvoření ve státních školách je protizákonná, je ve skutečnosti skandální situace vycházející z naprostého nepochopení jádra problému. Je to podobné, jako kdyby Vatikán rozhodl, že se v kostelech nesmí mluvit o Ježíši Kristu nebo o stvoření světa podle 1. Mojžíšovy! Tak jako do škol patří výuka základů vědy, jejichž podstata vychází z biblické teorie stvoření (nikoliv z evoluční teorie!), tak do církví patří Ježíš Kristus a stěžejní zpráva o stvoření v 6+1 dnech! … Ale tak jako se ze škol postupně vyhání Boží moudrost, Boží zákony a principy – konkrétně právě v podobě stvořitelské teorie, o které se už dětem nesmí říkat – tak se z církví postupně vyhání Ježíš Kristus, neomylnost Písma a naléhavá proroctví pro poslední dobu, ve které žijeme. Materialismus, evolucionismus a tělesnost se opět dostává do popředí a usurpuje si naše myšlení, hodnoty a život.

Je to možná šokující, ale v podstatě přesně tímto směrem se Vatikán před nedávnem rozhodl jít. Mnozí si sice myslí, že Vatikán je neomylný a mají pocit, že myslet si něco jiného znamená rouhat se samotnému Bohu, ale pravda je jiná? Neomylnost je vlastnost, kterou Bůh prohlásil o svém Slově – Bibli, a to ještě dříve, než vznikla katolická církev. Pokud by Vatikán zůstal věrný Božímu Slovu, jako na počátku církve po Kristově tělesném vzkříšení z mrtvých, potom by se dala tato neomylnost přeneseně propůjčit i Vatikánu. Jenže to se nestalo. Vatikán v posledních desetiletích změnil takové množství věcí – ve smyslu katolického učení – že s Písmem se shodují jen občas. Mnozí lidé si však tohoto posunu ani nevšimli, protože Bibli ani neznají ani nečtou a nehodlají na tom nic měnit. Přijímají bezděčně vše, co jim v církvi naservírují … a domnívají se bláhově, že tím Bohu dělají radost a stávají se lepšími lidmi. Dnes se žel z kazatelen ozývají evoluční a humanistické myšlenky častěji než Boží Slovo … a mnozí reagují s nadšením, protože evoluční humanismus na člověka neklade žádné vyšší nároky, nepřináší žádný intenzivní morální apel, neobviňuje svědomí neobrácených lidí, kteří hrají zbožné divadlo atd. Oblíbenost evolučních a humanistických myšlenek tak přímo vychází z přirozené neochoty člověka žít podle Božích zásad a nauk.

Když nejvyšší lidská Bohem ustanovená autorita Starého Zákona – sám Mojžíš – vysloveně zapsal, dokonce i do Desatera přikázání, že Bůh stvořil veškerou realitu na nebi i na zemi v 6+1 pozemských dnech? (cituji 4. Boží přikázání: “Pamatuj na sobotní den, abys ho posvětil. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je sobota patřící Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty ani tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá otrokyně, tvé zvíře ani tvůj příchozí, který je ve tvých branách, protože šest dní Hospodin dělal nebesa a zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmý den odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil ho.”) jak může o více než 3 tisíce let později přijít Vatikán, který o sobě prohlašuje, že je nejvyšší lidská Bohem ustanovená autorita Nového Zákona – a všechno to zrušit a prohlásit, že svět nebyl stvořen v 6ti dnech, ale že Bůh místo toho použil Velký Třesk, evoluci a milióny let? Jinými slovy, jedna Bohem ustanovená autorita – Mojžíš – je rušena jinou, údajně také Bohem ustanovenou autoritou – Vatikánem? Je Bůh sám v sobě rozdělen, takže jednou říká „toto je bílé“ a zanedlouho „ne už je to černé“? Pokud má Vatikán pravdu v otázce evoluce, pak ji nemůže mít Mojžíš v otázce stvoření a obráceně … jenže ve většině církví brzké budoucnosti nebude Písmo hrát žádnou zásadní roli, proto ani nebude jejich členy trápit, co kdo říká … ale co z toho budou mít, když se přidají na tu či onu stranu … 

Vatikán přímo nezakázal víru ve stvoření světa v 6+1 pozemských dnech, ale systematicky ji vytěsňuje, zlehčuje, pozastavuje, přidušuje a stále více ignoruje. Ano, přesně tímto způsobem Vatikán dnes nakládá s teorií stvoření, hlavním pilířem celé židovsko-křesťanské duchovní tradice a víry.

Podobně jako výuka teorie stvoření bude brzy protizákonná i výuka k tradiční rodině, výuka k tradičním rolím muže a ženy, výuka k sexuální čistotě a zdrženlivosti, výuka ke zdraví apod. Protože lidé zastávající nepohnutelně tradiční křesťanské hodnoty budou (a již dnes jsou) označováni za zahořklé sektáře bránící sjednocování všeho se vším, svobodě, lásce a soucitu … budou přibývat lidé, kteří ze strachu o svůj majetek, finance, zdraví či život, přijmou jakkoliv absurdní názor. Až bude protizákonné vyučovat uvedenou Pravdu Písma, jistě se budou psát podobné články ve veřejnoprávních médiích, které budou tvrdit přesně to samé … něco jako: “… ještě že to bylo všechno zakázáno … konečně jsme svobodní od těch starých mýtů a pověr …”. A jen málokdo si všimne, že naše společnost přijala ve snaze zbavit se údajných starých mýtů a pověr něco mnohem horšího … evoluční humanismus, filozofii, která vyprodukovala koncentrační tábory, holocaust, vyvražďování celých národů, nový světový řád a spoustu dalších zlých věcí. Málokdo ví, že tyto nové pověry jsou ve skutečnosti namířeny proti člověku, proti Bohu, proti Božímu řádu a Boží vůli.

pokračování v další části …

redakce genesisera.cz