Reakce redakce GENESISERA.CZ na nepravdivý článek zveřejněný na webu České televize – ČT 24 v rubrice SVĚT dne 25. listopadu 2019.

upozornění: Chtěli bychom na začátek naše čtenáře upozornit na jednu velmi důležitou skutečnost! A sice že na vyvrácení lži (obecně zkreslené zprávy) musí být řečeno násobně více, než co řekl ten, kdo lhal (mystifikoval či zkresloval) – tzn. na vysvětlení něčeho, co někdo zamlžil a zatemnil, musí být použito více slov (někdy dokonce mnohem více) a větší množství souvislostí a faktů. Tento článek je proto výrazně delší, než většina ostatních článků na našem webu. Rozhodli jsme tedy uveřejnit naši reakci po částech. 

Část 4.

První pravdivou, resp. téměř pravdivou větou článku je až kratičké sousloví “od té doby prošly (evoluční myšlenky) mnohými obměnami a dnes mají hned několik podob”. Ano, evoluční teorie doznala od dob Darwina určitých změn, ale myšlenkové jádro (filozofie materialismu, humanismu a ateismu) zůstalo prakticky bezezměny. Stvořitelská teorie doznala od dob Darwina také určitých změn, ale myšlenkové jádro v podobě idealismu, centroKristovství a teismu zůstalo prakticky bezezměny. Co je v nesmiřitelném konfliktu, jsou právě myšlenková jádra těchto dvou neslučitelných světonázorů. Je to špatně? Nikoliv! Ve skutečnosti to ani jinak být nemůže. Je to jako kdybychom chtěli spojit světlo a tmu dohromady. Co by bylo výsledkem? Neustálé šero, nikdy den, nikdy noc, jen všudypřítomné a neustálé šero, deprese a plíživá smrt. Právě existence jasných (přirozeně nepřekročitelných) hranic, řádů, funkčních řádů, jedinečnosti, komplexity, komplementarity, univerzálních konstant a zákonitostí … to vše svědčí proti slepé evoluci a miliónům let … a zároveň pro rychlé a nedávné stvoření všech „věcí“ ve stavu funkční a vztahové dokonalosti.

Jakmile se tedy pokusíme stírat rozdíly mezi stvořením a evolucí, resp. bagatelizovat nebo dokonce odmítat jejich nesmiřitelné odlišnosti, vytváříme iluzorní představu, že mají všichni pravdu a že vlastně jen nahlížejí na svět z jiného úhlu pohledu. Takto však pravda nefunguje. Není to beztvará nelokalizovatelná šedá hmota, do které se vejde všechno, když se to šikovně zformuluje. Není to jakýsi univerzální názor, se kterým musí souhlasit každý. Nikoliv. Pak by Pravda a vztah k ní nebyli postaveni na svobodě, pokoře bez područí, vděčnosti, lásce a nesobeckosti. Pak by Pravda a vztah k ní byli univerzálním vlastnictvím všech bez ohledu na to, kým jsou a jak žijí. Pravda je skrytá a zároveň poznatelná, a tudíž lokalizovaná, konkrétní, pochopitelná a univerzálně přijatelná POUZE pro někoho, kdo ji chce opravdu znát, bez ohledu na to, jaká doopravdy je a podřídit celou svou bytost jejímu charakteru a úmyslům. Bezpochyby máme stále volbu a také různou motivaci zvolit si jeden nebo druhý pohled na svět i jeho Tvůrce, ale nemáme právo tvrdit, že neexistují rozdíly tam, kde jsou ve skutečnosti ty největší rozdíly a odlišnosti, které si lze vůbec představit. Podobě zlé a neetické je snažit se tyto rozdíly zlehčovat nebo dokonce zamlčovat. Jinými slovy, zrušením volby stvoření vs. evoluce za současného nastolení diktatury evolučního paradigmatu však nastalo bezprecedentní zpochybnění a likvidace identity člověka jakožto stvořené bytosti k Obrazu Božímu. Je to správné?! Domníváme se, že nikoliv! Dokonce si myslíme, že je to to nejhorší, co našim dětem a vnoučatům můžeme dělat. Mladý člověk je z definice nezkušený a naivní. Je přesvědčen o tom, že se určitě nestane obětí žádného podvodu … jako všechny generace před ním … a právě proto, že je přesvědčen o své nepodveditelnosti a zároveň mu byl odňat přístup k informacím, které jako jediné by mu mohly otevřít netušené obzory a souvislosti (tj. stvořitelská teorie), nebude schopen mnohé podvody vůbec odhalit.

Na druhou stranu není žádným překvapením, že v určitých detailech existují různé odlišné pohledy na tu samou věc, nikoliv v zásadních otázkách, ale jen v detailech. Stejně jako někteří evolucionisté zastávají čistě naturalistický a ateistický pohled na původ života a druhů a jiní evolucionisté zastávají třeba tezi panspermie, tak někteří kreacionisté zastávají pohled počátečního rychlého stvoření a dlouhých věků, kdežto jiní kreacionisté naopak tezi mladé Země a mladého vesmíru. Jádro sporu však zůstává od věků neměnné. Buď existuje neměnný, nevyvinutelný, absolutní a věčný Tvůrce všeho a všech anebo existuje jen proměnlivý, vyvíjející se, relativní a dočasný vesmír, který žádného absolutního Tvůrce, smysl, plán ani cíl nemá. Jinými slovy, buď vesmír někdo vytvořil anebo se vesmír vytvořil sám, totéž platí i pro přírodu nebo pro člověka. Tento svár tedy nemá důvod vychládat, jak si autor článku tak trošku stěžuje. Existoval již dávno před Darwinem a bude existovat až do konce světa, protože je to spor o to úplně nejdůležitější – o existenci a autoritu Božského absolutna a naši pravou identitu v Něm!

Autor článku dále hovoří o tom, že tento konflikt doutná především v USA, kde v minulosti vedl již k několika soudním procesům. Ve skutečnosti tento konflikt doutná především v srdci každého člověka a nikoliv jen v soudních síních. Každý člověk totiž dříve či později řeší tuto zásadní životní otázku a chce na ni znát tu nejrozumnější odpověď. Žel, lidé, jako je autor článku, chtějí široké veřejnosti zabránit v tom, aby se k určitému typu odpovědi mohla vůbec dostat. Je to správné? Domníváme se, že nikoliv! Je to podobné, jako kdybychom katolíkovi před smrtí nedovolili setkat se s knězem a vyzpovídat se. Je to podobné, jako kdybychom protestantovi začali v hodině smrti tvrdit, že žádný Ježíš ve skutečnosti nebyl vzkříšen tělesně z mrtvých, že je to pouhá metafora. Je to podobné, jako kdybychom ateistovi začali v hodině smrti tvrdit, ať se ničeho nebojí, protože mouchy a tráva budou mít aspoň z čeho růst. Odpovědi jsou to nejdůležitější, co můžeme v životě dostávat, samozřejmě správné a ve správnou chvíli. Jestliže někdo chce dopředu zabránit určitým typům odpovědí, aby se mohly dostat k lidem, pak si takový člověk bez nadsázky hraje na Boha a bude se za to dříve nebo později zodpovídat, protože na něco takového nemá nejmenší právo. Můžeme lidem říkat, jaký je náš názor na tu či onu věc, ale nesmíme jim dopředu brát svobodu volby, na to právo nemáme! Článek na stránkách ČT24 však jde zcela opačným směrem, ten svobodu volby očividně pošlapává!

Jak jsme si již na mnoha příkladech ukázali, jde o dialog a diskusi se vším, co k tomu patří a ne o předem-nalinkování toho, co si mají druzí myslet, obzvlášť v tak důležité věci, jako je otázka našeho původu. Autor článku, žel, takto nepostupuje, to je naprosto evidentní a je to v každém případě veliká škoda. Pokud totiž někomu neřeknu pravdu nebo mu zamlčím určitá fakta nebo mu některá fakta vyložím zkresleným způsobem nebo ho naopak jen vystraším a emocionálně naruším, potom nejednám fér. Je smutné, že Česká televize je ochotna vypustit takovýto nepravdivý a silně manipulativní článek, který co věta, to lež, polopravda nebo účelová manipulace, navíc v tak důležitých otázkách, jako je otázka našeho původu. Je až neuvěřitelné, že po několika výše popsaných nepravdivých tvrzeních, dospívá autor v této fázi článku k závěru, že konflikt mezi evolučním a stvořitelským pohledem skončil v USA v minulosti několikrát u soudu. U soudu ale přeci neskončil spor mezi stvořením a evolucí, protože to není něco, co by mohla nebo měla lidská právní instituce vůbec právo soudit. To je výsostné právo každého člověka rozhodnout se, komu uvěří – jestli Stvořiteli nebo ateistickým filozofům a jejich evolučním příběhům.

U soudu skončilo ve skutečnosti něco úplně jiného – a sice otázka, zda dovolíme učitelům a školám informovat naše děti o obou přístupech k otázce našeho původu anebo jestli dopředu jeden z nich vyškrtneme, a pak zamlčíme, že jsme jej vyškrtli. To ale autor článku nikde nezmíní ani slůvkem. Ano, John Scopes, učitel z Tennessee byl odsouzen za to, že své žáky učil evoluční teorii. Soud však neodsoudil primárně evoluční teorii, ale její vyučování ve státních školách v tehdejší ještě silně křesťanské Americe a to je něco docela jiného. Tento závěr soudního přelíčení byl vlastně jen zákonitým důsledkem všeobecného souhlasu v tehdy ještě křesťanském státě Tennessee. Evoluční teorie tehdy právoplatně nebyla považována za žádnou solidní vědeckou teorii o našem původu a historii, ale naopak za snůšku hypotéz, spekulací a vyložených nepravd vydávaných za vědu, protože přesně tím evoluční teorie tehdy byla. Zarážející je, že dodnes nebyla evoluční lobby schopna své evoluční teze podložit o nic vědečtějšími argumenty, než které předkládala světu v době Charlese Darwina. Přesto je evoluce dnes všude prezentována jako vědecký fakt a nejrozumnější pohled na náš původ a historii. Jenže to není nic jiného než kardinální duchovní konflikt, politika a boj o moc a vliv na myšlení lidí. Křesťané ve státě Tennessee v době, kdy si darwinismus razil svou cestu světem, zkrátka nechtěli, aby jejich dětem někdo vykládal pavědecké názory o tom, že člověk se vyvinul slepou evolucí ze zvířat, obojživelníci z ryb, ptáci z plazů nebo že svět je starý milióny let, o čemž tehdy neexistoval a dodnes neexistuje jediný skutečně exaktně doložitelný vědecký důkaz. Nutno dodat, že stále přibývají vědecké poznatky svědčící o pravém opaku – tedy o historické stabilitě základních druhových kategorií napříč celou historií a o velmi nízkém věku lidstva, přírody i Země v řádu tisíců let.

redakce genesisera.cz

pokračování v další části …