Reakce redakce GENESISERA.CZ na nepravdivý článek zveřejněný na webu České televize – ČT 24 v rubrice SVĚT dne 25. listopadu 2019.

upozornění: Chtěli bychom na začátek naše čtenáře upozornit na jednu velmi důležitou skutečnost! A sice že na vyvrácení lži (obecně zkreslené zprávy) musí být řečeno násobně více, než co řekl ten, kdo lhal (mystifikoval či zkresloval) – tzn. na vysvětlení něčeho, co někdo zamlžil a zatemnil, musí být použito více slov (někdy dokonce mnohem více) a větší množství souvislostí a faktů. Tento článek je proto výrazně delší, než většina ostatních článků na našem webu. Rozhodli jsme tedy uveřejnit naši reakci po částech. 

Část 3. 

V předchozích 2 částech jsme se dozvěděli několik nepravdivých (žel) informací o samotném Darwinovi, jeho vlivu na společnost a světonázorové rozdělení a také o vztahu evoluční teorie ke katolické církvi a obecně křesťanské spiritualitě. Pojďme se nyní podívat na další informace obsažené v inkriminovaném článku a zamysleme se znovu nad tím, jaká je pravda.

Autor článku tvrdí, že dnes se frontové linie – ve smyslu konfliktu mezi stvořitelským a evolučním pohledem – přesunuly do USA.
 Ani to však není pravda. USA je sice díky své bohaté protestantské křesťanské tradici stále ještě blíže k věčným pravdám Písma, než dnešní neo-liberalismem a neo-marxismem zasažená Evropa a v mnoha ohledech i katolická či evangelická církev, nicméně z toho rozhodně nevyplývá, že by se spor mezi stvořením a evolucí odehrával jenom nebo hlavně na americkém kontinentě. Nikoliv. Odehrává se doslova všude, kde jsou lidé ochotni o těchto otázkách uvažovat. I přes rapidně mizející biblickou křesťanskou tradici je v USA stále ještě možné veřejně zastávat nebo i vyučovat na akreditovaných státních školách fakta jak o evoluční teorii, tak o teorii stvoření a nabídnout tak mladé generaci oba tyto pohledy a jejich srovnání. A to je vždy velmi cenné!

V Evropě, která se ohání svobodou a demokracií ve všech osobách a pádech, to žel dnes již možné není, až na drobné výjimky a vinu nesou všichni, kteří brání dialogu a svobodnému přístupu k informacím právě v otázce našeho původu. Svoboda je v EU, zvláště pak v této otázce, žel pouhou iluzí. A bude hůř. Ideologická diktatura evolučního paradigmatu má na evropském kontinentě a zvláště ve Velké Británii svůj domov a hlavní ideové sídlo, není tedy divu, že se v těchto našich končinách evoluční paradigma tak masivně rozšířilo a ukotvilo. To je holý fakt, který si může každý snadno ověřit a je to více než paradoxní situace, protože nemožnost veřejně diskutovat v tak důležitých existenciálních otázkách bez rizika persekuce, výsměchu a karierní či společenské likvidace nemá s tolik proklamovanou demokracií a pokrokem absolutně nic společného. Jinými slovy, opět se před našimi zraky odehrává ztráta svobody ve jménu svobody, demokracie a pokroku.

Stvoření Adama. Obraz Michelangela. Detail.

Hned v dalším odstavci autor článku znovu mystifikuje českou veřejnost. Tvrdí, že Darwin dokázal přesvědčivě objasnit a doložit mechanismus vzniku rostlinných a živočišných druhů postupným vývojem. Nic však není dále od pravdy. Darwin svůj mechanismus postupného vývoje od bakterií k savcům a nakonec k člověku prostřednictvím přirozeného výběru ani neobjasnil ani nedoložil. Rozhodně ne tak, jak reálná věda požaduje! Míchají se zde totiž 2 naprosto odlišné věci – a) přirozený výběr a b) evoluce od bakterií k člověku. Přirozený výběr nemůže být důkazem evoluce od bakterií k člověku, protože se jedná o naprosto odlišné jevy. Zaprvé, Darwinova teze přirozeného výběru nemá nic společného se vznikem základních druhových kategorií rostlin nebo zvířat. Přirozený výběr je v evoluční teorii ve skutečnosti pouhou metaforou, byť k určitému výběru v populacích zjevně dochází. Ale výběrem z již existujících vlastností nelze generovat žádnou náhlou ani postupnou změnu jednoho základního druhu organismu v jiný. Tato Darwinova představa byla zcela mylná! Smysl přirozeného výběru totiž tkví v tom, že někteří jedinci daného druhu lépe přežívají (a množí se) v daném prostředí než jiní jedinci téhož druhu. To je empiricky dokázaný fakt. Problém je však v tom, že tento jev (proces) v žádném případě nevysvětluje, odkud pochází ten či onen základní druh rostliny či zvířete ani jeho schopnost vytvářet jedinečné varianty V RÁMCI DRUHU. Přirozený výběr tedy skutečně nic nového nevytváří, může pouze odstranit to, co již existuje anebo může pouze přežít to, co již existuje. Ze psa nikdy nevzniklo, kam až paměť lidstva sahá, nic jiného než pes, proto věřit, že pes kdysi dávno vznikl z něčeho jiného než ze psa, a evolucionisté přesně toto tvrdí, není ničím jiným než postojem slepé víry, který nemá s reálnou vědou nic společného.

Všechny Darwinovy příklady, které dle autora článku mají být oním přesvědčivým doložením pravdivosti jeho teorie, ve skutečnosti dokazují, že v přírodě žádné skutečné novinky – tedy nové základní druhy (přibližně na úrovni čeledí) či nové vitální orgány, anebo nové vitální funkce prostě nikde nevznikají. Příroda zkrátka NIC NOVÉHO NEVYTVÁŘÍ, pouze v ní dochází k předávání života v rámci druhů z generace na generaci a zároveň k neustálé degeneraci a rozpadu původního dobrého řádu, vztahů a informací. Přirozený výběr tedy pouze zhoršuje kvalitu genetické informace a zároveň přibržďuje nezadržitelný rozpad a zánik celého stvoření. O tomto nezadržitelném rozpadu a zániku stvoření vinou člověka hovoří Bible jasně na mnoha místech, počínaje knihou Genesis a konče knihou Zjevení, která je na samotném konci Bible. Reálná věda toto stanovisko Bible potvrzuje dnes a denně, o tom ale autor článku mlčí. Od veřejnoprávního média – jmenovitě České televize – bychom však čekali, že si dá tu práci a tyto důležité a hlavně relativně snadno dostupné informace si nejprve dohledá, a poté adekvátním způsobem přetlumočí české veřejnosti. To se ale v případě tohoto článku nestalo ani zčásti.

Autor článku hned v další větě opět mystifikuje českou veřejnost. Tvrdí, že Darwinovo vysvětlení (ve skutečnosti se nejedná o vysvětlení ve vědeckém slova smyslu) před 160 lety zažehlo dodnes trvající spor o původu života na Zemi. Připomeňme si opět to, co jsme si řekli v úvodu tohoto článku. Darwinova evoluční teorie neřeší původ života a tvrdí to především samotní zastánci této teorie, nikoliv kreacionisté. Darwinova verze evoluční teorie tedy v principu nemohla zažehnout spor o původu života na Zemi, protože původ života na Zemi jednoduše neřeší. 

Ve 2. odstavci se nám autor snaží dále namluvit, že zde spolu soupeří evoluční teorie a takzvaný kreacionismus. Ve skutečnosti je to však velmi nekorektní a manipulativní způsob vyjadřování. Již v samotné otázce je totiž podprahově vnucen nepravdivý pohled na celou problematiku – a sice že stvořitelská teorie je -ismus, a to má v našich končinách obecně negativní konotaci. Je zarážející, že autor článku systematicky pro stvořitelskou teorii používá pavědecky působící slůvko kreacion-ismus, kdežto pro evolucion-ismus používá naopak vědecky vyznívající sousloví “evoluční teorie”. To je úmyslné zkreslování a manipulace par excellence! To je jako kdybychom řekli, že se na Letné pláni potkali zastánci liberální teorie se zastánci zeman-ismu. Takovým tvrzením však evidentně hned čtenáři podsouváme, co si má myslet nebo jak se má cítit v tom či onom případě. Stačí přidat koncovku -ismus a většina čtenářů bude mít zaručeně pupínky na čele, protože -ismus je z definice vlastně vždycky zlý a hloupý. Právě použitím slůvka “kreacionismus” navozuje autor článku dojem neserióznosti stvořitelské teorie, aniž by o ní ale cokoliv pravdivého řekl. Vedle toho v případě evoluce naopak nepoužije výraz evolucion-ismus, který by vzbudil negativní pocity vůči evolučnímu světonázoru, ale sahá po “vědečtějším a hladivějším sousloví” evoluční teorie. Tím se samozřejmě snaží ve čtenářích vzbudit pocit serióznosti a nejspíš i pravdivosti. Ve finále to v člověku navozuje pocit, že zde spolu soupeří seriózní vědecká teorie – vyjádřená souslovím “evoluční teorie” – a pavěda náboženských fanatiků vyjádřená slůvkem “kreacionismem”. To je však jen pocit a nutno říci, že zcela nepravdivý.

readakce genesisera.cz

pokračování v další části …